MÅLOMRÅDEN

Kretslopp i staden • Mindre hunger • Renare vatten. 

 

Kretslopp i staden
Vi vill fånga näringen i sorterande avloppssystem där vi kan samla in fosfor, kväve, kalium m.m. innan avloppet blandas med förorenade strömmar. Vi kan därigenom skapa en odlingsjord lämplig för stadsodling och växthus.

Mindre hunger
I utvecklingsländer kan vi medverka till att återföra näringen från vattenfria toalettsystem till odlingsmarken.

Renare vatten
Genom vår metod att fånga näring kan många vatten slippa övergödning. Näringen blir i stället till nytta på land.