AGAINs PRINCIP

Bilden visar på Agains teknik  genom den reaktor som är installerad på Ekocentrum i Göteborg.

Again återför näringen ur humanurin med hjälp av det patenterade tillsatsmedlet  ZeopeatTM.
I processen, som sker genom mineralisering och jonbyte, fångas fosfor, kväve och kalium samt olika mikronäringsämnen. Resultatet blir det koncentrerade gödningsmedlet gainutriTM.
Med utgångspunkt i sorterad urin fångas hela 98 % av fosfor och 70 % av kväve och kalium. Det är det Again jobbar för – ett slutet kretslopp!

I större anläggningar, t.ex. efter en biogasreaktor, fångas runt 90 % av kvävet ur anläggningens rejektvatten, en process som leder fram till produktion av Agains egen näringsberikade odlingsjord, nymylla.

Tillsatsmedlet, ZeoPeatTM, kan också blandas för hand med sorterad urin på lantstället eller i områden med toaletter utan spolvatten som till exempel i ett pågående projekt i Bolivia.

Framtidens stadsdel


Bild MACRO (beskuren)

Ett  exempel på hur det kan bli är projektet H+ i Helsingborg. Framtidens helt kretsloppsanpassade stadsdel.
"Du har skapat växtnäring och medverkat till produktion av biogas. Tack för att du hjälper till att sluta kretsloppet". Det är vad man i framtiden uppmuntrande kan säga till de boende. Genom att använda avfallskvarnen, källsortera och ta vara på näringen i toalettavfallet är de i högsta grad med och agerar för ett hållbart samhälle. En lösning som helt överenstämmer med Agains teknik.   

Again har okså medverkat i det VINNOVA-finansierade projektet MACRO – MAt i Cirkulära RObusta system, som skall utveckla system och teknik för tätbebyggda storstäder. Förutom H+, Helsinborg deltog också Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Målet var att skapa en lokal infrastruktur för hantering av både matavfallet och avloppsströmmarna. Ur restvätskan från respektive områdes biogasanläggning kan man med Agains teknik fånga näringen och överföra den till Agains koncentrerade gödningsmedel, gainutriTM som sedan kan användas vid lokal odling.  

I animationen nedan visas principen för hur Again återför näringen med hjälp av det patenterade tillsatsmedlet  ZeoPeatTM .
obs! returineTM   heter nu gainutriTM